Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPEKTAKLU DLA WIDZÓW WROCŁAWSKIEGO  TEATRU KOMEDIA

 1. Niniejszy Regulamin ustanowiony przez Organizatora Wrocławskiego  Teatru Komedia, tj. spółkę  pod nazwą „WROCŁAWSKI TEATR KOMEDIA S.C. W. Dąbrowski, P. Okoński” z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Teatralnym 4;  NIP: 894-10-09-807, (Organizator) określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach Teatru i korzystania z widowni Wrocławskiego Teatru Komedia (Teatr).
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie im bezpiecznego, i komfortowego uczestnictwa w spektaklach Wrocławskiego Teatru Komedia, w szczególności w związku ze szczególnymi zasadami prowadzenia działalności Teatru z powodu pandemii COVID - 19. Zasady szczególne tej działalności określono w dziale VIII Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Widzowie Wrocławskiego Teatru Komedia zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i zapoznania się z jego treścią przed zakupem biletu na spektakl, a w odniesieniu do osób , które uczestniczą w spektaklu na zaproszenie, najpóźniej przed wejściem do foyer 
 3. Regulamin dostępny jest na stronie www.teatrkomedia.com , a także w Kasie Teatru.
 4. Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie Wrocławskiego Teatru Komedia wraz z parkingiem.
 5. Wstęp na widownię Wrocławskiego Teatru Komedia jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia.
 6. Podczas spektakli i imprez organizowanych na terenie Wrocławskiego  Teatru Komedia zabrania się:
 7. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody dyrekcji Wrocławskiego Teatru Komedia. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r. z późn. zmianami) działania takie są nielegalne , a dopuszczające się ich osoby narażają się na  odpowiedzialność cywilną i karną.
 8. korzystania z telefonów komórkowych.
 9. spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz środków psychoaktywnych, poza przypadkami serwowania tzw. symbolicznej lampki wina dla uczestników premier spektakli .
 10. głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu osobom uczestniczącym w imprezie.
 11. wnoszenia i spożywania na sali teatralnej artykułów spożywczych i napojów.
 12. wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu osób przebywających w teatrze.
 13. Szatnia Wrocławskiego Teatru Komedia , co do zasady jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.  Widzowie samodzielnie sprawują nadzór nad wniesionymi przez nich do Teatru rzeczami. Wrocławski  Teatr Komedia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie Teatru oraz utracone na skutek kradzieży. W okresie epidemii COVID-19 szatnia do odwołania jest nieczynna. Widzowie mają w związku z tym prawo do zabrania okryć wierzchnich na widownię.
 14. Po zakończeniu spektaklu Widz zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.
 15. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia Teatru obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Teatru będą zgłaszane na Policję.
 16. Na spektakle i wydarzenia artystyczne Wrocławskiego Teatru Komedia  nie mają wstępu:
 17. osoby nie posiadające biletu wstępu lub zaproszenia na dane wydarzenie,
 18. osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 19. osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy lub personelu
 20. w okresie epidemii COVID:

– osoby wykazujące objawy w/w choroby, w szczególności posiadające podwyższoną temperaturę ciała, u których występuje kaszel lub inne objawy chorobowe

- osoby nie posiadające należytego zabezpieczenia wymaganego przepisami prawa, w szczególności, maseczki pozwalającej na osłonięcie okolicy ust i nosa .

 1. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
 2. gdy wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niezależnymi od Teatru okolicznościami,
 3. gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób.
 4. gdy osoba nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w spektaklu lub wydarzeniu, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 5. ze względu na siły i zdarzenia losowe niezależne od woli Wrocławskiego Teatru Komedia.
 6. W okolicznościach opisanych w ust. 9 pkt d)
 7. Widzowie spóźnieni z chwilą rozpoczęcia przedstawiania mają możliwość uczestnictwa w spektaklu , jednakże maja możliwość wejścia na widownię w momencie wskazanym im przez Obsługę Widowni i zajmują wyłącznie miejsca wskazane im przez Obsługę Widowni.
 8. W okresie pandemii COVID-19 ze względu na szczególne zasady działania Teatru tetr może podjąć decyzję o braku możliwości wejścia na widownię przez widzów spóźnionych. Informacja tak podana będzie każdorazowo w informacji o spektaklu na stronie www teatru. W takim przypadku widzowi spóźnionemu nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
 9. BILETY:
 10. Cennik biletów na wydarzenia Wrocławskiego Teatru Komedia dostępny jest w kasie Teatru oraz na stronie internetowej www.teatrkomedia.com.
 11. Cennik biletów oraz zasady rabatów udostępnia się widzowi do wglądu. Ogłaszane ceny są cenami brutto bez zastosowania rabatów.
 12. Bilety ulgowe, o ile takie przewidziano, przysługują po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi.
 13. Rezerwacji można dokonać osobiście w kasie Teatru czynnej od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00; telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu lub za pomocą strony internetowej.
 14. W okresie epidemii COVID 19, ze względów bezpieczeństwa zaleca się dokonywanie rezerwacji i zakupu biletów drogą elektroniczną, on line lub telefoniczną.
 15. Zasady Rezerwacji i sprzedaży online określone są w „Regulaminie Sprzedaży Biletów Internetowych za pośrednictwem strony internetowej Wrocławskiego Teatru Komedia” dostępnym pod linkiem http://teatrkomedia.com/informacje-o-biletach/ .
 16. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanych biletów prosimy o informację telefonicznie lub e-mailem, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem spektaklu
 17. Rezerwacje, które nie zostały odebrane w terminie 5 dni od momentu dokonania zostają anulowane.
 18. Rezerwacja biletów grupowych jest możliwa tylko i wyłącznie w kasie teatru, telefonicznie lub e-mailowo.
 19. Termin odbioru rezerwacji grupowych wynosi 10 dni od momentu dokonania rezerwacji.
 20. W przypadku rezerwacji internetowej lub telefonicznej, Widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 21. Płatności za bilety można dokonać w kasie Teatru w godzinach pracy kasy.
 22. Teatr akceptuje płatności: gotówką, kartą płatniczą.
 23. Faktury VAT wystawiane są na wyraźne życzenie Widzów, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności za bilety. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP), należy przesłać mailem na adres e-mail: kasa@teatrkomedia.com. Od 1 stycznia 2020 r. – zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) – Teatr wystawi nabywcy (podatnikowi VAT) fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy. Podatnicy dokonujący zakupu na potrzeby działalności gospodarczej powinni o tym fakcie poinformować kasjera w momencie dokonywania zakupu. Numer NIP powinien zostać podany przed wydrukowaniem paragonu. Późniejsza deklaracja skutkuje brakiem możliwości zmiany charakteru zakupu i tym samym brakiem możliwości wystawienia faktury VAT.

 

 • ZWROTY BILETÓW
 1. Zwrotu biletów indywidualnych w liczbie nie większej niż 10 zakupionych w kasie Teatru lub przelewem (nie dotyczy biletów zakupionych on-line) można dokonać najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia spektaklu.
 2. Zwrotu biletów grupowych w liczbie 10 - 20 miejsc, zakupionych w kasie Teatru lub przelewem, można dokonać na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia spektaklu.
 3. Zwrotu biletów grupowych w liczbie powyżej 20 miejsc, zakupionych w kasie Teatru lub przelewem (nie dotyczy biletów zakupionych on-line) można dokonać na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia spektaklu.
 4. W razie braku możliwości uczestnictwa w spektaklu z powodów wskazanych w ust. 9 pkt d) widzowi przysługuje zwrot pieniędzy za bilet, które to żądanie powinien zgłosić Teatrowi najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty spektaklu, co najmniej w formie emaila.
 5. Zwroty biletów zakupionych w kasie Teatru będą dokonywane tylko i wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury zakupu. Zwracający bilety zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu biletów.
 6. Zwrot pieniędzy za zakupione bilety dokonywany jest za pomocą gotówki.
 7. Bilety z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi.

 

 1. ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU WYDARZENIA
 2. Informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie wydarzeń są udostępniane niezwłocznie na stronie internetowej Wrocławskiego Teatru Komedia: www.teatrkomedia.com.
 3. Posiadacz biletu powinien sprawdzić, czy wydarzenie nie zostało odwołane, zmienione lub przeniesione na inny termin.
 4. W przypadku konieczności odwołania spektaklu Teatr zaoferuje widzom, którzy nabyli bilety w kasie Teatru zwrot pełnej kwoty uiszczonej za bilety lub możliwość zamiany na inny termin lub voucher, przy czym zamiana może być dokonana jedynie w cenach wynikających z cennika Teatru za dopłatą lub zwrotem ewentualnej różnicy.

 

 1. KONTROLA BILETÓW
 2. Widz korzystający z usług Teatru zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginalny, ważny na dany spektakl bilet zakupiony w kasie Teatru lub zakupiony on-line.
 3. Bilet podlega kontroli w momencie wejścia na widownię. W momencie wpuszczania na widownię usuwany jest kupon kontrolny.
 4. Bilet może być kontrolowany kilkakrotnie w czasie trwania spektaklu.
 5. Do kontroli biletów upoważnieni są pracownicy Teatru wyznaczeni do obsługi widowni.
 6. Pracownik teatru może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do zniżek.
 7. Po wejściu na teren widowni Widzowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń obsługi widowni.

 

 1. VOUCHER - bilet upominkowy
 2. Voucher jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności. 2. Koszt vouchera to 85 zł – jednorazowe wejście na wybrany spektakl (niezależnie od strefy cenowej i tytułu spektaklu).
 3. Zasady korzystania z voucherów zawarte są w Regulaminie dostępnym pod linkiem http://teatrkomedia.com/vouchery/.

 

 • REPERTUAR TEATRU.
 1. Repertuar teatru dostępny jest na stronie interntowej Teatru pod linkiem http://rezerwacje.teatrkomedia.com/.
 2. Teatr nie odpowiada za błędne daty, godziny lub tytuły spektakli podawane w mediach.
 • SZCZEGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH TEATRU W OKRESIE EPIDEMII COVID- 19.
 1. Ze względu na szczególny reżym sanitarny obowiązujący w zakresie realizacji działalności Teatru w okresie Pandemii COVID – 19 ustala się następujące szczególne zasady i procedury uczestniczenia w wydarzeniach Wrocławskiego Teatru Komedia w tym okresie:
 • Liczba widzów na spektaklu zostaje ograniczona do 50% liczby miejsc siedzących.
 • Ze względu na szczególną sytuację przy rezerwacji lub zakupie biletu osoba dokonująca zakupu zobowiązana jest do podania danych kontaktowych pozwalających na jej identyfikację w razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID – 19 na terenie Teatru. Dane te Teatr będzie miał prawo przekazać odpowiednim służbom sanitarno -epidemiologicznym na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa wprowadzonych w związku z epidemią COVID- 19, na co widz dokonując zakupu biletu lub jego rezerwacji wyraża zgodę. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Teatr danych osobowych widzów zawarte są na stronie internetowej Teatru w zakładce http://teatrkomedia.com/Obowiazek-informacyjny/.
 • Teatr zostanie otwarty każdorazowo na 1 godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
 • Teatr rozpoczyna wpuszczanie Widzów na widownię na pół godziny przed spektaklem.
 • Każdy z widzów zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie indywidualnych środków ochrony w postaci maseczki zakrywającej okolice ust i nosa.
 • Obowiązek noszenia maseczki obowiązuje w całym budynku Teatru, zarówno na widowni, jak i we foyer także w trakcie trwania spektaklu. Przy kasie biletowej oraz na półpiętrze rozstawione są stendy z informacją przypominającą o zaleceniu noszenia maseczek ochronnych.
 • Przed wejściem i w trakcie przebywania na terenie Teatru, każdy w widzów ma możliwość skorzystania z zapewnionych przez Teatr płynów dezynfekujących, które udostępnione są: 1 pojemnik przy kasie, 2 pojemniki przy wejściu na foyer na poziomie „0”, 2 pojemniki przy toaletach na półpiętrze , 1 pojemnik po kontroli biletowej przed wejściem na widownię.
 • Szatnia teatralna na czas spektaklu pozostaje zamknięta. Widzowie mają prawo zabrać okrycia wierzchnie na widownię.
 • Podczas wchodzenia widzowie zobowiązani są do wchodzenia pojedynczo, z zachowaniem odpowiednich odległości co najmniej 1, 5 m, zastrzeżeniem wyjątków ustawowych przewidzianych dla rodzin, osób małoletnich czy niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem, na poziomie „0” każdy z widzów zobowiązany jest do poddania się kontroli pomiaru temperatury przeprowadzanemu na odległość,
 • W przypadku stwierdzenia u danego widza temperatury wynoszącej co najmniej 380C Teatr ma prawo odmówić wpuszczeniu widza na widownię, lub według wyboru Teatru widz będzie miał prawo wejść na widownię po złożeniu pisemnego oświadczenia i zapewnienia o tym, że nie stanowi zagrożenia epidemicznego i podaniu przez widza danych osobowych pozwalających na jego identyfikację i kontakt z nim według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego , w razie stwierdzenia zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID – 19, w Teatrze.
 • Po wejściu na teren Teatru widzowie zobowiązani są poruszać się po jego terenie z zachowaniem zasady dystansu społecznego zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. T
 • Widownia została zaprojektowana z zachowaniem dystansu społecznego, a w związku z tym widzowie mają prawo usiąść wyłącznie na miejscach udostępnianych im  jako wolne. Zajmowanie innych miejsc jest zabronione i może się wiązać z wyproszeniem widza ze spektaklu.
 • Sala bezpośrednio przed jak i po spektaklu podlega dokładnemu wietrzeniu i dezynfekcji.
 • Toalety dostępne dla widzów dezynfekowane będą przed i po każdym spektaklu.
 • Nie przewiduje się żadnej przerwy w trakcie trwania spektakli.
 • Aby ograniczyć kontakt pomiędzy widzami na czas wyjścia z widowni teatralnej zostaną otwarte trzy wyjścia.
 • Podczas wyjścia ze spektaklu widzowie zobowiązani są do wchodzenia pojedynczo, z zachowaniem odpowiednich odległości co najmniej 1, 5 m, zastrzeżeniem wyjątków ustawowych przewidzianych dla rodzin.
 • Ze względów sanitarnych z foyer Teatru zostały usunięte wszystkie meble tapicerowane, a w związku z tym widzowie nie będą mieli możliwości korzystania z nich.
 • Kawiarenka teatralna w dniu spektaklu jest nieczynna.
 • Uczestnicząc w wydarzeniach Wrocławskiego Teatru Komedia każdy widz na własną odpowiedzialność zobowiązany jest ocenić sytuację, własny stan zdrowia i ryzyko zakażenia COVID – 19, przyjmując do wiadomości, iż mimo  zachowania  wymaganego reżimu sanitarnego Teatr nie może zagwarantować widzom całkowitego zniwelowania  ryzyka zakażenia.
 • Przyjmuje się, że każdy widz przystępując w charakterze uczestnika do wydarzenia Wrocławskiego Teatru Komedia, oświadcza, że nie jest osobą zakażoną COVID -19 , nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia zachorowania, widz zobowiązany jest z własnej inicjatywy odstąpić od udziału w wydarzeniu przed wejściem na teren Teatru, poinformować o tym Teatr i według swego wyboru zgłosić żądanie zwrotu ceny biletu.  
 • Widzowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów i zaleceń obsługi widowni Teatru związanych z reżimem sanitarnym oraz dostosowania się do procedury wpuszczania widzów na teren Teatru i opuszczania przez nich jego terenu.
 • Widzowie proszeni są o zgłaszanie Obsłudze Widowni wszelkich przypadków stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa sanitarno –epidemicznego dla nich lub innych widzów. 
 • Osoby nie przestrzegające powyższych zasad mogą zostać poproszone o opuszczenie Teatru bez prawa żądania zwrotu należności za bilet, a w sytuacjach  drastycznych lub naruszających przepisy prawa Teatr ma prawo zawiadomić o ich zachowaniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 2. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną wyproszone z terenu Wrocławskiego Teatru Komedia, a w sytuacjach  drastycznych lub naruszających przepisy prawa Teatr ma prawo zawiadomić o ich zachowaniu odpowiednie służby porządkowe.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do dyrekcji Wrocławskiego Teatru Komedia
 4. Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do dyrekcji Teatru.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia spraw spornych zostaną one rozpatrzone przez sąd powszechny.
 6. Wrocławski Teatr Komedia informuje, że nabywca biletu/ widz, działając jako konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji konsument może znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php , a także korzystając z platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 7. Regulamin może ulec zmianie z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez widza do dnia zmiany Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2020 r. z późniejszymi zmianami.